Ontruiming

Ondanks het feit dat er verschillende voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen zijn getroffen kan er toch in het kerkgebouw iets gebeuren (brand, gasontsnapping, bommelding). Dergelijke situaties kunnen levensbedreigend zijn voor de aanwezigen in de kerk. Het is daarom een noodzaak om een hulpverleningsorganisatie te hebben. Hierdoor kan het ontruimen van de kerk en de omliggende zalen geordend geschieden.

BHV verzamelpunt

Bij een ontruiming heeft het meerwaarde om een (vooraf aangewezen) ontruimingsinstructeur vanaf de kansel de ontruiming te coördineren. De koster (veelal de H-BHV) kan zich dan bezig houden met de rest van de ontruiming, samen met de C-EHBO. Deze laatste brengt ook in kaart waar eventuele gewonden naar toe zijn gebracht en wat hun letsel is.

Als er een crèche is, is het van groot belang om die mee te nemen in het ontruimingsplan. De ontruiming van de crèche kan goed worden uitgevoerd door een crècheontruimingsploeg. Deze evacueren de kinderen naar een veilige plek en blijven bij de kinderen totdat deze zijn opgehaald door hun ouders. Als deze functie door BHVers wordt uitgevoerd, zijn deze hulpverleners niet meer beschikbaar bij de verdere ontruiming van het gebouw.

Een pre is het als kinderen een naambandje om hebben en dat hun gegevens op een lijst worden genoteerd. Aan de hand van de lijst kan worden bijgehouden welk kind is opgehaald.

De situatie is anders als een crèche niet in de kerk is maar in een externe locatie. Het ontruimingsplan moet daarop worden aangepast.

 

De hulpverleners dienen te werken volgens het ontruimingsplan, hierin is opgenomen:

  • hoe een ontruiming organisatorisch is geregeld
  • welke BHVer wat doet en welk deel van het gebouw voor zijn rekening is
  • wie er als BHVer dienst heeft
  • wie er BHVer is bij de verenigingen in de avonduren of andere bijeenkomsten
  • plattegronden van het gebouw met de veiligheidsmiddelen
  • wie de sleutelhouder is etc.

Op deze website staan bij Protocollen & ontruimingsplannen voorbeeld plannen en andere handige documenten.

 

We worden regelmatig gevraagd of een ontruimingsoefening verplicht is. De Arbowet schijft in artikel 15 het volgende:

1 De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
3 De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Dus om de taak van ontruimen naar behoren uit te voeren, dienen de hulpverleners hiervoor toegerust en getraind voor te zijn. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk.

Link naar de Arbowet.

 

Tip: Informeer eens bij de beheerder van de gemeentegids van uw kerk naar de mogelijkheden om een stukje over de EHBO commissie op te nemen in de gemeentegids.